Daglicht Meester Gilde verheldert en verlicht

Disclaimer & Privacy Policy http://www.daglichtmeestergilde.nl


Disclaimer

 

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de website http://www.daglichtmeestergilde.nl/ van Stichting Daglicht Meester Gilde .

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd http://www.daglichtmeestergilde.nl/ te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. http://www.daglichtmeestergilde.nl/ is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot http://www.daglichtmeestergilde.nl/ te ontzeggen.

3.Wijziging
http://www.daglichtmeestergilde.nl/ is te allen tijde gerechtigd de informatie op http://www.daglichtmeestergilde.nl/ en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. http://www.daglichtmeestergilde.nl/ adviseert u http://www.daglichtmeestergilde.nl/ en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel http://www.daglichtmeestergilde.nl/
http://www.daglichtmeestergilde.nl/ beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over daglichtproducten in de breedste zin des woords. Op de door http://www.daglichtmeestergilde.nl/ aangeboden producten zijn de voorwaarden van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van http://www.daglichtmeestergilde.nl/). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via http://www.daglichtmeestergilde.nl/ zijn de voorwaarden van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door http://www.daglichtmeestergilde.nl/ of haar partner geleverde deel van het pakket. http://www.daglichtmeestergilde.nl/ streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel http://www.daglichtmeestergilde.nl/ de informatie op http://www.daglichtmeestergilde.nl/ met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van Stichting Daglicht Meester Gilde Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
b. http://www.daglichtmeestergilde.nl/ kan hyperlinks naar websites van partners van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. http://www.daglichtmeestergilde.nl/ is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat http://www.daglichtmeestergilde.nl/ deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op http://www.daglichtmeestergilde.nl/ en alle informatie op deze website berusten volledig bij Stichting Daglicht Meester Gilde, haar partners en adverteerders. Stichting Daglicht Meester Gilde behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Stichting Daglicht Meester Gilde, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ geldt: © 2010 http://www.daglichtmeestergilde.nl/, Nederland.

7. Informatie
http://www.daglichtmeestergilde.nl/ en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Stichting Daglicht Meester Gilde. Het is niet toegestaan informatie die van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar te maken, te verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
http://www.daglichtmeestergilde.nl/ verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan http://www.daglichtmeestergilde.nl/ te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om http://www.daglichtmeestergilde.nl/ te kunnen raadplegen of http://www.daglichtmeestergilde.nl/ in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om http://www.daglichtmeestergilde.nl/ te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door http://www.daglichtmeestergilde.nl/ worden ontsloten. Bovendien is het verboden http://www.daglichtmeestergilde.nl/ - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
http://www.daglichtmeestergilde.nl/ spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. http://www.daglichtmeestergilde.nl/ staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. http://www.daglichtmeestergilde.nl/ is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
http://www.daglichtmeestergilde.nl/ sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van http://www.daglichtmeestergilde.nl/, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op http://www.daglichtmeestergilde.nl/ of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf http://www.daglichtmeestergilde.nl/, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om http://www.daglichtmeestergilde.nl/ te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van http://www.daglichtmeestergilde.nl/

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13.  Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op http://www.daglichtmeestergilde.nl/ gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van http://www.daglichtmeestergilde.nl/ worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch.

 

Privacy Policy


Stichting Daglicht Meester Gilde respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Stichting Daglicht Meester Gilde zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Stichting Daglicht Meester Gilde gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, adresgegevens en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@daglichtinhuis.nl.

  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Stichting Daglicht Meester Gilde verkoopt uw gegevens niet
Stichting Daglicht Meester Gilde zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Stichting Daglicht Meester Gilde
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Stichting Daglicht Meester Gilde account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Stichting Daglicht Meester Gilde gerelateerde ondernemingen in Nederland. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stichting Daglicht Meester Gilde gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Stichting Daglicht Meester Gilde geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Stichting Daglicht Meester Gilde, dan kunt u altijd ons per email een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.